1234

ਯੋਨੀ RF ਮਸ਼ੀਨ

  • ਯੋਨੀ RF ਮਸ਼ੀਨ

    ਯੋਨੀ RF ਮਸ਼ੀਨ

    ਕੋਈ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ 40.68MHZ RF ਤਕਨੀਕ

    ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਭਾਵਨਾ

    ਯੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ